stichting

Vanouds worden stichtingen voor allerlei doelen opgericht. Het meest bekend zijn de stichtingen die voor goede doelen zijn opgericht (charitatieve doelen). Maar ook op het gebied van het maatschappelijk welzijn treft men veel (grote) stichtingen aan.

Een stichting kan uitsluitend worden opgericht bij notariële akte.

Een statutenwijziging van een stichting is niet altijd mogelijk. Alleen wanneer de statuten deze mogelijkheid bieden, kan de stichting overgaan tot wijziging. Het is meestal het bestuur van de stichting dat tot de wijziging besluit. De statuten bepalen hoe het besluit totstandkomt. Soms is goedkeuring van een ander orgaan of een andere instantie vereist. De statuten bepalen dit zelf. Een wijziging moet bij notariële akte geschieden en er dient opgave van gedaan te worden bij de Kamers van Koophandel.

Is een wijziging volgens de statuten niet mogelijk, maar vindt men deze toch noodzakelijk, dan kan de rechtbank op verzoek van de oprichter, het stichtingsbestuur of het openbaar ministerie goedkeuring verlenen om de statuten te wijzigen. De rechter zal hiertoe alleen overgaan als ongewijzigde handhaving van de statuten zou leiden tot gevolgen die bij de oprichting niet bedoeld konden zijn. Over het algemeen is de rechter terughoudend met zijn toestemming.

Scroll to Top