VOF

De vennootschap onder firma (VOF) is een samenwerkingsvorm waarin samen met één of meer partners een bedrijf wordt gevoerd. Kenmerkend voor deze ondernemingsvorm is dat iedere vennoot iets inbrengt in het bedrijf: geld, goederen, arbeidskracht en/of goodwill. Een belangrijk verschil met de B.V. is een mindere kapitaalbescherming en een mogelijk grotere aansprakelijkheid. De VOF is overigens vaak een start van een onderneming.

Voor de oprichting van een VOF is inschrijving in het handelsregister verplicht. Het is niet verplicht om een de afspraken die de vennoten maken bij notariële akte vast te stellen. Wij raden u wel aan om de afspraken tussen de vennoten schriftelijk vast te leggen. Dan is voor alle vennoten duidelijk wat er is afgesproken. Uiteraard kunnen wij u bij het opstellen van een vennootschapsakte behulpzaam zijn.

In het vennootschapscontract kunnen onder meer de navolgende onderwerpen geregeld worden:

  • De naam en het doel van de vennootschap;
  • De inbreng van de vennoten: geld, arbeid, goederen, goodwill en dergelijke;
  • De verdeling van winst en verliezen;
  • De verdeling van de bevoegdheid: wie mag de VOF vertegenwoordigen en binden ten opzichte van derden;
  • Afspraken over ziekte en doorbetaling en het aantal vakantiedagen dat ieder van de vennoten kan opnemen.

Een belangrijk kenmerk van de VOF is de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten. Iedere vennoot is met zijn privé-vermogen aansprakelijk voor verplichtingen en schulden van de VOF, ook als deze door een andere vennoot zijn aangegaan. Dit heeft tot gevolg dat bij een faillissement van de VOF, de vennoten ook failliet gaan.De VOF heeft een zogenaamd afgescheiden vermogen; het door de vennoten ingebrachte zakelijk vermogen is afgescheiden van hun privé-vermogen en mag uitsluitend worden gebruikt voor de uitoefening van de onderneming.

Volgens de wet eindigt de VOF als één van de vennoten uittreedt of overlijdt. Om het voortbestaan van de vennootschap veilig te stellen, kunnen er in het vennootschapscontract regelingen worden opgenomen die het de overblijvende vennoot of vennoten mogelijk maken de VOF (al dan niet met een nieuwe vennoot) voort te zetten.

Scroll to Top