Algemene voorwaarden voor de beroepsaansprakelijkheid

Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam op 14 februari 2022 onder depotnummer: 11/2022

Artikel 1

Toepassingsbereik

a. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht en/of te verrichten door en/of namens de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Notariskantoor Brummelhuis B.V., gevestigd te Amsterdam en aldaar kantoorhoudende aan De Cuserstraat 5 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer 58267077 (hierna: ‘Notariskantoor Brummelhuis’).
b. De onderhavige algemene voorwaarden gelden niet alleen ten behoeve van Notariskantoor Brummelhuis maar ook ten behoeve van de voormalige, huidige en toekomstige (directe en/of indirecte) aandeelhouders alsmede (voormalige) bestuurders, en (voormalig)bestuurders van aandeelhouders, (toegevoegd-)notarissen, kandidaat-notarissen en alle andere personen die voor Notariskantoor Brummelhuis werkzaam zijn (of werkzaam zijn geweest), alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht door Notariskantoor Brummelhuis zijn ingeschakeld, alsmede alle personen voor wiens handelen Notariskantoor Brummelhuis aansprakelijk zou kunnen zijn dan wel de eventuele erfgenamen van alle vorenbedoelde personen.
c. Al hetgeen in de onderhavige algemene voorwaarden ten behoeve van Notariskantoor Brummelhuis en de hiervoor onder b. bedoelde derden is bedongen, geldt als een jegens de hiervoor onder b. bedoelde derden onherroepelijk en om niet gemaakt derdenbeding in de zin van artikel 6:253 Burgerlijk Wetboek (hierna: ‘BW’).

Artikel 2

Opdracht

a. Alle opdrachten en alle overige werkzaamheden worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Notariskantoor Brummelhuis, ongeacht enige andere bedoeling.
De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
b. Een opdracht aan Notariskantoor Brummelhuis geldt in ieder geval als door haar aanvaard indien:
de opdracht door Notariskantoor Brummelhuis is bevestigd aan de desbetreffende cliënt; dan wel
de desbetreffende cliënt een door of namens Notariskantoor Brummelhuis op verzoek van die cliënt gemaakte concept overeenkomst, concept van een notariële akte, en/of een op schrift of in een e-mail vervat advies in ontvangst neemt, dan wel
Notariskantoor Brummelhuis een overeenkomst ontvangt waarin is bepaald dat een aan Notariskantoor Brummelhuis verbonden (toegevoegd-)notaris de uit die overeenkomst voortvloeiende notariële akte van levering, ruiling of anderszins zal verlijden, en Notariskantoor Brummelhuis een of meer van de daartoe benodigde werkzaamheden aanvangt.
c. Notariskantoor Brummelhuis kan bij de uitvoering van elke opdracht derde(n) inschakelen. Notariskantoor Brummelhuis zal bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Notariskantoor Brummelhuis is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen van die derden. Indien en voor zover de in de vorige zin bedoelde derden ter zake hun dienstverlening beperkingen van hun aansprakelijkheid bedingen, is Notariskantoor Brummelhuis bevoegd deze voor en namens desbetreffende cliënt van Notariskantoor Brummelhuis te aanvaarden.
d. Notariskantoor Brummelhuis kan de aan haar verleende opdracht per direct eenzijdig beëindigen, indien cliënt in verzuim is, als hierna in artikel 5 omschreven. Een dergelijke beëindiging van de opdracht leidt niet tot schadeplichtigheid van Notariskantoor Brummelhuis.
e. Voorzover er op grond van verordeningen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (hierna: ‘KNB’) geen dwingende regels bestaan omtrent de hoogte van het in rekening te brengen tarief, wordt het honorarium – tenzij anders overeengekomen – berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het jaarlijks door Notariskantoor Brummelhuis vast te stellen uurtarief.

Artikel 3

Verzekering / beperking aansprakelijkheid

a. Overeenkomstig de geldende beroeps- en gedragsregels van de KNB heeft elke notaris die lid is van de KNB zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd, in overeenstemming met de in die regels voorgeschreven minimumnormen.
b. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte, en voldane honorarium voor de werkzaamheden waaruit de schade is ontstaan.
c. Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering, in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.
d. Ingeval de opdrachtgever of een derde klachten heeft over de uitvoering van de opdracht, dient hij Notariskantoor Brummelhuis daarvan binnen twee maanden na ontdekking van de tekortkoming, althans nadat de tekortkoming redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven, bij gebreke waarvan hij geen beroep meer erop kan doen, dat de opdracht onzorgvuldig of gebrekkig is uitgevoerd.
Alle vorderingsrechten jegens Notariskantoor Brummelhuis in verband met de door Notariskantoor Brummelhuis verrichte werkzaamheden, dan wel opgedragen werkzaamheden (daaronder mede begrepen vorderingen tot vergoeding van schade), vervallen door verloop van één (1) jaar na de dag waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijze bekend had kunnen zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten respectievelijk de schade en/of de mogelijke aansprakelijkheid van Notariskantoor Brummelhuis.
e. De hiervoor omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
f. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in dit artikel geldt expliciet ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

Artikel 4

Vrijwaring

De cliënt vrijwaart Notariskantoor Brummelhuis en de in artikel 1 sub b. bedoelde (rechts)personen voor alle aanspraken van derden, alsmede tegen alle bijkomende kosten verband houdende met de door Notariskantoor Brummelhuis aan cliënt verleende diensten. Een en ander geldt niet indien er aan de zijde van Notariskantoor Brummelhuis sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
Onder de in de eerste zin van dit artikel bedoelde vrijwaring worden expliciet kosten van juridische bijstand begrepen.

Artikel 5

Verzuim

Betaling van facturen en declaraties dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de wettelijke vertragingsrente van artikel 6:119a BW verschuldigd. Dit verzuim treedt reeds in door overschrijding van de hiervoor gemelde termijn, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling van de zijde van Notariskantoor Brummelhuis is vereist.
Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten vallende op de invordering voor rekening van de opdrachtgever.
De opdrachtgever machtigt Notariskantoor Brummelhuis hierbij onherroepelijk om over te gaan tot verrekening van declaraties met betrekking tot enige zaak die bij Notariskantoor Brummelhuis in behandeling is, met de door Notariskantoor Brummelhuis gehouden saldi van de opdrachtgever

Artikel 6

Gelden op de kwaliteitsrekening

a. Indien en voor zover Notariskantoor Brummelhuis gelden van derden onder zich houdt op haar kwaliteitsrekening als bedoeld in artikel 25 van de Wet op het notarisambt, zal zij dit doen bij een in Nederland gevestigde bank.
b. Indien van toepassing zal Notariskantoor Brummelhuis op grond van de geldende wet- en regelgeving rente vergoeden aan de opdrachtgever op gelden die voor lange(re) termijn bij Notariskantoor Brummelhuis onder beheer zijn. Notariskantoor Brummelhuis is gerechtigd negatieve rente en/of kosten die door een bank in rekening worden gebracht, door te belasten en/of te verrekenen.
c. Indien en voor zover Notariskantoor Brummelhuis gelden van derden onder zich houdt op haar kwaliteitsrekening als bedoeld in artikel 25 van de Wet op het notarisambt, zal de desbetreffende gerechtigde tot die gelden niet gerechtigd zijn de vordering op uitbetaling van die gelden te verpanden of te cederen.

Artikel 7

Schriftelijkheid

Elektronische communicatie, waaronder in ieder geval e-mail wordt begrepen, geldt als schriftelijk.
De cliënt stemt, behoudens een expliciet andersluidende opdracht, in met elektronische communicatie en erkent dat deze niet te allen tijde veilig is. Notariskantoor Brummelhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid indien elektronische communicatie wordt onderschept, gemanipuleerd, vertraagd, of verkeerd wordt doorgestuurd. Ook vloeit geen aansprakelijkheid voort indien elektronische communicatie wordt geïnfecteerd met een computervirus.

Artikel 8

Verwerking persoonsgegevens

Ter voldoening aan wettelijke vereisten en ten behoeve van een optimale dienstverlening worden persoonsgegevens verwerkt door Notariskantoor Brummelhuis. Op deze verwerking is de privacyverklaring van Notariskantoor Brummelhuis van toepassing. Deze privacyverklaring is te raadplegen via de website van Notariskantoor Brummelhuis: www.notariskantoorbrummelhuis.nl.

Artikel 9

Toepasselijk recht en -forum, Wwft, termijnen

a. Op de dienstverlening door, en hiervoor omschreven aansprakelijkheid van Notariskantoor Brummelhuis en de hiervoor onder artikel 1 bedoelde personen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, dan wel de Geschillencommissie Notariaat van de KNB. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.
c. Op dienstverlening door Notariskantoor Brummelhuis is in sommige gevallen de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: ‘Wwft’) van toepassing.
Toepasselijkheid van de Wwft brengt met zich mede de verplichting voor Notariskantoor Brummelhuis een cliëntenonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek houdt onder meer in de vaststelling en verificatie van de identiteit van cliënten. Voorts bestaat er op grond van de Wwft een verplichting ongebruikelijke transacties te melden aan de het daartoe bevoegd gezag. Bij het overgaan tot een dergelijke melding van een ongebruikelijke transactie, zal van de melding geen mededeling mogen worden gedaan aan de desbetreffende cliënt(en).
d. Op de termijnen vermeld in deze algemene voorwaarden is de algemene termijnenwet van toepassing.

Artikel 10

Slotbepalingen

a. Voor het voldoen van het honorarium is, indien de opdracht wordt verleend door meer dan een opdrachtgever, ieder van hen voor het geheel aansprakelijk.
b. Notariskantoor Brummelhuis is bevoegd om haar debiteurenbeheer uit te besteden aan derden, waarbij eveneens persoons- en contactgegevens van cliënten verstrekt kunnen worden aan de (rechts)persoon die is aangewezen het debiteurenbeheer te doen.
c. Deze algemene voorwaarden kunnen zonder voorafgaand bericht aangepast worden. De alsdan aangepaste voorwaarden zullen van toepassing zijn op alle opvolgende rechtsverhoudingen met de cliënt.
d. Afwijking van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk.
e. Met het verstrekken van de opdracht verklaart opdrachtgever zich akkoord met deze algemene voorwaarden.
f. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal gesteld. Desgevraagd verstrekt Notariskantoor Brummelhuis een Engelse vertaling; de Nederlandse tekst is bindend.

Scroll to Top