Onze diensten

De diensten van Notariskantoor Brummelhuis bestaan uit ruwweg drie categorieën:

Onroerendgoedrecht

Onroerendgoedrecht is het rechtsgebied dat zich bezighoudt met alle facetten van onroerende zaken. Een onroerende zaak, ook wel onroerend goed of vastgoed genoemd, omvat de grond en de gebouwen (opstal) op deze grond.

Het betreft niet-verplaatsbare, materiële zaken.

Erfpacht

Erfpacht is het recht om de grond en de woonruimte daarop te gebruiken.  De erfpachter betaalt een vergoeding (canon) voor het gebruik van de grond. 

Bij het omzetten van de erfpachtvoorwaarden zal de notaris het definitieve aanbod van de gemeente omzetten in een notariële akte.

Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk- en echtscheiding en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen.

Het erfrecht wordt (meestal) als apart rechtsgebied beschouwd.

Notariële akten

Notariële akten zijn geschriften die door een notaris in de uitoefening van zijn/haar ambt worden opgemaakt. Deze geschriften hebben een bijzondere betekenis: door de ondertekening door de notaris staat de datum van de akte vast, ook staat vast dat de akte ondertekend is door degenen die daarin als ondertekenaars zijn vermeld.

Grosse van de akte

Van een notariële akte kan een grosse worden afgegeven. Als iemand in een notariële akte een bedrag heeft schuldig erkend kan met behulp van de grosse van die akte, zonder tussenkomst van de rechter, worden overgegaan tot executie, dat wil zeggen verkoop van zijn goederen, als die persoon zijn verplichtingen niet nakomt.

De notaris is een onpartijdige deskundige die de belangen behartigt van allen die bij het opstellen van een notariële akte zijn betrokken.

Soms verplicht

In verband met de bijzondere betekenis van de notariële akte stelt de wet de notariële akte vaak verplicht. Zo moet een aantal overeenkomsten en verklaringen om geldig te zijn worden opgenomen in een notariële akte.

De belangrijkste zijn de volgende:

  • Het maken of wijzigen van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.
  • Het maken of wijzigen van een testament.
  • Het overdragen van een onroerende zaak, zoals een woning.
  • Het vestigen van zakelijke rechten, zoals een hypotheek, op een onroerende zaak.
  • Het oprichten van een besloten vennootschap.
  • Het overdragen van aandelen in een besloten vennootschap.
  • Het oprichten van een stichting.
  • Het doen van een schenking op papier.

 

Scroll naar boven