Welke diensten we leveren?

De diensten van Notariskantoor Brummelhuis bestaan uit ruwweg drie categorieën:

Onroerendgoed recht

Onroerend goedrecht is het rechtsgebied dat zich bezighoudt met alle facetten van onroerende zaken. Onroerende zaak, ook wel onroerend goed of vastgoed genoemd, omvat de grond en de gebouwen (opstal) op deze grond.

Het betreft niet-verplaatsbare, materiële zaken.

Personen & familierecht

Het personen en familierecht in Nederland is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk- en echtscheiding en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen.

Het erfrecht wordt (meestal) als apart rechtsgebied beschouwd.

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht is de verzameling van juridische regels voor bedrijven en organisaties. Deze regels hebben vooral betrekking op rechtspersonen.  

Het ondernemingsrecht regelt bijvoorbeeld hoe een rechtspersoon moet worden opgericht, de organisatiestructuur en de aansprakelijkheid van personen (bestuurdersaansprakelijkheid) die bij de onderneming of organisatie zijn betrokken.

De enige akte die je zonder de notaris tekent…

Een heel praktisch punt: de akte die door een notaris is opgemaakt blijft altijd bij de notaris in bewaring. Zo kan iedereen altijd een kopie (afschrift) van de door hem opgemaakte akte krijgen waardoor partijen hun afspraken ook altijd kunnen bewijzen.

Notariële akten

Notariële akten zijn geschriften die door een notaris in de uitoefening van zijn ambt worden opgemaakt. Deze geschriften hebben een bijzondere betekenis: door de ondertekening door de notaris staat de datum van de akte vast en ook staat vast dat de akte ondertekend is door degenen die daarin als ondertekenaars zijn vermeld.

Grosse van de acte

Van een notariële akte kan een grosse worden afgegeven. Als iemand in een notariële akte een bedrag heeft schuldig erkend kan met behulp van de grosse van die akte, zonder tussenkomst van de rechter, worden overgegaan tot executie, dat wil zeggen verkoop van zijn goederen, als die persoon zijn verplichtingen niet nakomt.

De notaris is een onpartijdige deskundige die de belangen behartigt van allen die bij het opstellen van een notariële akte zijn betrokken.

Soms verplicht

In verband met de bijzondere betekenis van de notariële akte stelt de wet de notariële akte vaak verplicht. Zo moet een aantal overeenkomsten en verklaringen om geldig te zijn worden opgenomen in een notariële akte.

De belangrijkste zijn de volgende:

  • Het maken of wijzigen van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.
  • Het maken of wijzigen van een testament.
  • Het overdragen van een onroerende zaak, zoals een woning.
  • Het vestigen van zakelijke rechten, zoals een hypotheek, op een onroerende zaak.
  • Het oprichten van een besloten vennootschap.
  • Het overdragen van aandelen in een besloten vennootschap.
  • Het oprichten van een stichting.
  • Het doen van een schenking op papier.

 

Scroll to Top