Schenkingen

In enkele situaties heeft een schenking invloed op de omvang van de erfenis. Dit zijn bijvoorbeeld schenkingen kort voor het overlijden gedaan.

Schenkingen die door de erflater binnen 180 dagen voor het overlijden zijn gedaan, worden voor de berekening van het successierecht gezien als verkrijging uit de nalatenschap.

Deze schenkingen worden opgeteld bij de eventuele overige verkrijging- en uit de nalatenschap. Het schenkingsrecht dat over deze schenkingen is betaald, kan in bepaalde gevallen worden verrekend met het successierecht.

Dergelijke schenkingen worden niet gezien als verkrijging uit de nalatenschap als het gaat om:

  • Schenkingen door een ouder aan een kind, waarbij een beroep is gedaan op de voor een kalenderjaar verhoogde vrijstelling;
  • Giften waarover bij de verkrijger inkomstenbelasting/premie volksverzekering, loon-of dividendbelasting wordt geheven;
  • Schenkingen die gedaan zijn om te voldoen aan een natuurlijke verbintenis;
  • Schenkingen en verdeling van de nalatenschap;

Het kan zijn dat schenkingen die de erflater tijdens zijn leven heeft gedaan, van invloed zijn op de verdeling/verkrijging van de nalatenschap.

Wij informeren u graag over bovenstaande zaken.

Scroll to Top