FAMILIERECHT

Iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met personen en familierecht. Denk aan geboorte, samenwonen, huwelijk en overlijden.

RELATIES

In dit onderdeel van de website vindt u informatie over diverse samenlevings-vormen zoals trouwen, samenwonen en geregistreerd partnerschap.

Overlijden en erven

Bij overlijden is het van belang na te gaan of er een testament is: Als er sprake is van een testament, bepaalt de inhoud van dit testament wie de erfgenamen zijn van de erfenis en wat ze precies erven. De overledene heeft in dat geval dus zelf bepaald wie de nalatenschap verkrijgt.

Schenkingen die van invloed zijn op de erfenis

In enkele situaties heeft een schenking invloed op de omvang van de erfenis. Dit zijn bijvoorbeeld schenkingen kort voor het overlijden gedaan.

Voogdij

Van voogdij is sprake als een ander dan de ouder het gezag over een minderjarige uitoefent. Die ander kan zowel een natuurlijk persoon zijn als een rechtspersoon.

Voogdij kan ook door twee personen worden uitgeoefend. Indien er één voogd is dan moet deze er zorg voor dragen dat de minderjarige overeenkomstig zijn vermogen wordt verzorgd en opgevoed.

Hij behoeft dit niet zelf te doen en hij heeft jegens de minderjarige geen onderhoudsplicht. Zijn er twee voogden dan is dit anders. Zij hebben de plicht en het recht om de minderjarige zelf te verzorgen en op te voeden en zij zijn, zolang de voogdij duurt, jegens de minderjarige onderhoudsplichtig.

Een voogd wordt in beginsel benoemd door de rechter, maar kan ook bij testament benoemd worden.

Vanwege de fiscale achtergrond van notariskantoor Brummelhuis maakt Estate planning onderdeel uit van onze advisering. Estate planning houdt in het tijdens leven fiscaal gunstig overhevelen van vermogen naar uw kinderen door het doen van schenkingen, evenals het opmaken van een fiscaal gunstig testament, zodat later bij uw overlijden de fiscus niet de grote winnaar is.
Scroll naar boven